BusConnects Logo

BusConnects Galway: Cross-City Link

GCCLogoLandscape
Cross City Link
Compulsory Purchase Order

Busconnects Galway: Cross City Link Scheme Compulsory Purchase Order 2022:

View more details...

The Oral Hearing on the Compulsory Purchase Order Application will be held on Tuesday 6th and Wednesday 7th February 2024.  View more details...

Newspaper Notices 16th September
Environmental Impact Assessment Report

The structure of this Environmental Impact Assessment Report (EIAR) for the Busconnects Galway: Cross City Link Scheme (hereafter referred to as the Proposed Scheme) is summarised as follows:

View more details...

Appropriate Assessment Screening Report

This report for the purposes of Appropriate Assessment (AA) Screening has been prepared to support a Planning Application for the Proposed Scheme: 

View More Details...

Natura Impact Statement

The Natura Impact Statement (NIS) has been prepared by Moore Group – Environmental Services on behalf of Galway City Council:

View More Details...

Supplementary Information

Busconnects Galway: Cross City Link Scheme Supplementary Information: View more details

Welcome to The BusConnects Galway: Cross-City Link (University Road to Dublin Road) Scheme:

The BusConnects Galway: Cross-City Link (University Road to Dublin Road) Scheme (the Proposed Scheme) will form a central route for public transport, cyclists and better connect places of interest for pedestrians along an east-west corridor through Galway City centre. The aim of the Proposed Scheme is to provide improved walking, cycling and bus infrastructure on this key access corridor in Galway City, which will enable and deliver efficient, safe, and integrated sustainable transport movement along the corridor.

The Proposed Scheme comprises the ‘Cross-City Link’, supporting sections of the ‘Inner-City Access Route’ and other associated traffic management measures considered necessary to enable the introduction of the Cross-City Link and will support integrated sustainable transport usage through infrastructure improvements and transport management measures for active travel (both walking and cycling), and the provision of enhanced bus priority measures for existing (both public and private) and all future services who will use the Proposed Scheme.

An BusConnects na Gaillimhe: Cruthóidh an Scéim Nasc Traschathrach (Bóthar na hOllscoile go Bóthar Bhaile Átha Cliath) (an Scéim Bheartaithe) bealach lárnach d’iompar poiblí, agus do rothaithe agus nascfaidh siad níos fearr áiteanna spéise do choisithe feadh conaire soir-siar trí lár Chathair na Gaillimhe. Is é aidhm na Scéime Beartaithe bonneagar feabhsaithe siúil, rothaíochta agus bus a sholáthar ar an bpríomhchonair rochtana seo i gCathair na Gaillimhe, a chumasóidh agus a sheacadhfaidh gluaiseacht iompair inbhuanaithe atá éifeachtach, sábháilte agus comhtháite feadh na conaire.

Cuimsíonn an Scéim Beartaithe an ‘Nasc Traschathrach’, codanna tacaíochta den ‘Bealach Rochtana Lár na Cathrach’ agus bearta bainistíochta tráchta gaolmhara eile a mheastar a bheith riachtanach chun an Nasc Traschathrach a thabhairt isteach agus tacóidh sí le húsáid iompair inbhuanaithe chomhtháite trí fheabhsaithe bonneagair agus bearta bainistíochta iompair do thaisteal gníomhach (siúl agus rothaíocht araon), agus trí bhearta feabhsaithe tosaíochta bus a sholáthar do sheirbhísí reatha (poiblí agus príobháideacha) agus do gach seirbhís sa todhchaí a bhainfidh úsáid as an Scéim atá beartaithe.

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights